فروشگاه بذر و نهال

واحد بذر و نهال تأمین کننده گونه ­های مختلف گیاهی بر اساس رویشگاه­ های طراحی شده در باغ گیاهشناسی ملی ایران و همچنین تامین نشای گیاهان فصلی زینتی مورد نیاز قطعات مختلف می باشد.

بازدید: 21